Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Checklist ter voorbereiding van inzending

Als onderdeel van de inzendingsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun inzending voldoet aan de volgende richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.
 • De inzending is niet eerder gepubliceerd en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift (tenzij een uitleg is gegeven bij Opmerkingen voor de redacteur).
 • Het ingediende bestand is een OpenOffice-, Microsoft Word-, of RTF-bestandsformaat.
 • Indien beschikbaar, worden URLs aan de referenties toegevoegd.
 • De tekst is enkelvoudig gespatieerd, gebruikt een 12-punts lettergrootte, gebruikt schuingedrukte tekst in plaats van onderstreepte (behalve bij URL adressen) en alle illustraties, figuren en tabellen staan op de juiste plek in de tekst en niet aan het einde.
 • De tekst voldoet aan de stilistische en bibliografische eisen zoals geformuleerd in Richtlijnen voor auteurs, te vinden bij Over dit tijdschrift.
 • Het tekst-bestand, dat aan de bovenstaande eisen voldoet, en een korte samenvatting daarvan van ongeveer 40-60 woorden heb ik bij de hand.

Richtlijnen voor auteurs

Partage informatie voor auteurs en auteursrichtlijnen

 • Inzendingen kunnen worden geüpload via de website humanistiek.info. Je maakt daarvoor een account aan op de website. Wat betreft je privacy: de namen en emailadressen die je opgeeft, zullen alleen voor de genoemde doelen gebruikt worden en niet worden overgedragen aan andere geïnteresseerden. Bij problemen met aanmelden of uploaden kun je contact opnemen met redactie@humanistiek.info
 • Je ontvangt binnen maximaal 4 weken een eerste reactie over de (voorwaardelijke) acceptatie van je inzending.
 • Wij accepteren Nederlands- en Engelstalige columns, essays en artikelen van bachelor- en masterstudenten. Daarnaast verwelkomen wij boek- en filmbesprekingen, en proefschriftsamenvattingen van bachelor-, master- en phd-studenten.
 • Bijdragen hebben een duidelijke relatie met humanisering en/of zingeving. Wij moedigen het sterk aan dat deze relatie wordt geëxpliciteerd. Partage wil de discussie over deze twee concepten over de grenzen van verschillende disciplines binnen de sociale - en geesteswetenschappen heen stimuleren. Artikelen kunnen een theoretische of praktische insteek hebben. Artikelen die methodologie voor onderzoek naar zingeving / humanisering thematiseren zijn ook welkom.
 • Partage publiceert origineel werk. Als (delen van) je werk eerder zijn gepubliceerd of hiertoe plannen bestaan dien je dit bij het indienen te vermelden.
 • Artikelen en essays worden dubbelblind gereviewd: door de redactie en ten minste één expert in het vakgebied. Overige bijdragen worden in ieder geval door de redactie behandeld. Wij streven ernaar bij elk artikel tevens een open review te laten plaatsvinden van het artikel na de eerste review. Indien je dit niet wil kun je dit aangeven.
 • Partage houdt zich het recht voor bijdragen af te wijzen die niet aan haar standaarden voldoen. Indien deadlines zijn gesteld: Zij heeft tevens het recht bijdragen te wijzigen voor publicatie. Wijzigen leggen we aan je voor ter goedkeuring, mits we je inzending op tijd hebben ontvangen (in het geval van deadlines).
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die wij dragen voor kwaliteit en juistheid van onze publicaties, kan Partage niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen. Bijdragen weerspiegelen niet de mening van de redactie, de redactie probeert zo veel mogelijk een open platform te waarborgen voor verschillende stromingen en invalshoeken. Tevens is de redactie niet aansprakelijk voor het gebruik/de overname van teksten of beeldmateriaal van derden door de auteur. Aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de desbetreffende auteur.
 • Artikelen verschijnen onder de Creative Commons licentie.

Richtlijnen

Format en lengte

 • De tekst van je bijdrage upload je via je account bij humanistiek.info in een Word bestand met de volgende opmaak:
  • Titel, ondertitel en tussenkopjes in het artikel vetgedrukt.
  • Titels van boeken, tijdschriften, etc. in het artikel gecursiveerd (zie Citaten en Verwijzingen hieronder.)
  • Woorden en zinsneden die extra nadruk krijgen, dienen te worden gecursiveerd.
  • Gebruik in tabellen de tabtoets en geen spaties.

Gebruik verder zo weinig mogelijk opmaak (zoals tabs, inspringingen, aanpassen van lettergrootte of regelafstand, kolommen, kop- en voetteksten. Beëindig een regel alleen met 'return' of 'enter' indien een regeleinde gemarkeerd moet worden.)

 • Beeldmateriaal heeft voldoende resolutie en wordt vrij van rechten (waar nodig met juiste bronvermelding) aangeleverd als bijlage bij het uploadformulier.
 • Een artikel heeft een lengte van 3000 tot 5000 woorden, een essay/column of bookreview zo’n 2000 woorden. Om het exacte aantal woorden te achterhalen kun je in Word gebruik maken van de optie Woorden tellen (onder het menu Extra).
 • Begin met een titel (eventueel ondertitel), daaronder in +- 50 woorden de abstract, daaronder de titel van de eerste paragraaf en de gehele volgende tekst.
 • Let op: Je naam dient NIET in het document zichtbaar te zijn!

Stijl

 • Gezien het multidisciplinaire karakter van Partage kunnen wij slechts enkele algemene opmerkingen hierover maken. Je stuk is uitnodigend geschreven, heeft een duidelijke vraagstelling, is voldoende onderbouwd met relevante literatuur. Het is goed leesbaar voor iemand die niet de specifieke achtergrondkennis van het betreffende vakgebied bezit. Jargon wordt waar mogelijk vermeden en waar nodig uitgelegd.
 • Wij moedigen aan dat je voldoende praktische voorbeelden of cases gebruikt en dat je praktische implicaties of adviezen naar aanleiding van je onderzoek bespreekt.
 • Wij waarderen explicitering van methodologie of, indien van toepassing, reflectie op de relatie tussen vorm en inhoud van het essay of artikel.
 • Illustraties zijn zeer welkom. Lever deze aan in voldoende hoge kwaliteit en let erop dat er geen auteursrecht op rust (je bent hier zelf voor verantwoordelijk).
 • Wij bevelen het aan om de tekst op te delen in paragrafen en deze te voorzien van tussenkopjes of paragraaftitels. Deze kopjes moeten kort en krachtig zijn. Dit is goed voor de leesbaarheid. Bladzijden, paragrafen, alinea’s en regels moet je niet nummeren.

Taal

 • Hanteer de spelling volgens de laatste versie van de Woordenlijst Nederlandse Taal (het ‘Groene boekje’) of de Van Dale. Voor andere taalkwesties raadpleeg je de Schrijfwijzer van Jan Renkema.
 • Gebruik geen tekstuele afkortingen, dus bijv.= bijvoorbeeld; 20e eeuw= twintigste eeuw. Instellingen eerst voluit schrijven met de afkorting tussen haakjes, daarna pas de afkorting (consequent) gebruikten.
 • Engelstalige artikelen gebruiken correct Engels volgens de spelling van Verenigde Staten of Verenigd Koninkrijk (niet door elkaar).

Voetnoten

 • Explicatieve of aanvullende voetnoten worden op de relevante pagina geplaatst. Gebruik geen voetnoten voor verwijzingen.
 • Gebruik geen eindnoten.
 • Voetnoten onder tabellen en figuren: in plaats van nummers gebruikt men woord-noten (voor algemene opmerkingen), kleine letters superscript (specifieke noten) of een asterisk (probability notes).

 Tabellen en Figuren

 • Deze lever je aan als grafische files (GIF, JPEG, PNG).
 • Als tabellen of figuren worden overgenomen uit werk waar auteursrecht op berust, dien je toestemming te vragen aan de houder van deze rechten en moet naar de auteur en auteursrechthouder worden verwezen.
 • Gebruik tabelcellen en geen tabs, spaties of witregels om informatie te scheiden.
 • Herhaal niet hetzelfde materiaal meermaals in een tabel en in een tekst. Vermijd informatie in tabellen die niet in de tekst wordt besproken.
 • Zorg ervoor dat figuren en tabellen begrijpelijk en leesbaar zijn, en dat verschillende figuren in de tekst zo consistent mogelijk zijn in stijl.
 • Alle tabellen en figuren moeten genummerd zijn en hebben een korte titel. Iedere verwijzing naar deze tabellen of figuren moet naar het tabelnummer verwijzen, niet naar het paginanummer.

Statistiek

 • Waar mogelijk geef je het nummer en jaar van de gebruikte statistische software aan.
 • Cursiveer letters die als statistische symbolen worden gebruikt.

Citeren en verwijzen

Partage hanteert in principe de APA richtlijnen voor verwijzingen. Indien je een goede reden hebt om een andere richtlijn te gebruiken, is dat toegestaan mits je deze consequent hanteert.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste aspecten van APA.

Voor details kun je de (Engelstalige) handleiding raadplegen op < http://www.apastyle.org/manual/ >

Kernpunten van de referenties volgens APA richtlijnen

Citeren, verwijzen in de tekst

 • Geciteerd materiaal wordt letterlijk overgenomen (ook spelfouten). Citaten korter dan 40 woorden staan in de tekst tussen dubbele aanhalingstekens. Langere citaten beginnen op een nieuwe regel, je laat het hele citaat als blokje inspringen.
 • Eventuele titels van boek of artikelen in de tekst worden gecursiveerd.
 • Wanneer geciteerd wordt uit eigen of andermans werk wordt altijd verwezen naar auteursnaam, jaar van publicatie en waar mogelijk paginanummer.

Voorbeeld:

 • Het is gebruikelijk dat auteurs verwijzen naar andere auteurs (Achternaam, jaartal).
 • OF: Het is volgens Achternaam (jaartal) gebruikelijk dat auteurs verwijzen naar andere auteurs.
 • OF: Het is volgens Achternaam “gebruikelijk” te verwijzen naar andere auteurs (jaartal, p. nr.).
 • OF: Daarom “is het gebruikelijk te verwijzen” (Velder, 1980, p.10).
 • Wanneer een bron meer dan twee auteurs heeft, schrijft men alle auteursnamen. In het vervolg van de tekst volstaat de eerste auteursnaam gevolgd door “et.al.”. Heeft een bron twee auteurs dan blijft men beide auteurs noemen.

Voorbeeld:

 • Volgens Achternaam, Achternaam & Achternaam (jaartal) is het “gebruikelijk”… (p. nr.) In het vervolg van de tekst: volgens Achternaam et.al. (jaartal) is het gebruikelijk…

Bronnenlijst

 • De bronnenlijst bevat alle bronnen die in de tekst worden genoemd in alfabetische volgorde, op basis van de achternaam van de eerste auteur
 • Plaats meerdere publicaties van dezelfde auteur in chronologische volgorde. Zijn er meerdere publicaties van dezelfde auteur in een jaar, dan plaats je kleine letters achter het jaartal. Bijvoorbeeld: Beer, A. (2010a). Titel…etc. Zorg dat referenties in de tekst overeenkomen hiermee.
 • Let op: eventuele leestekens die volgen op een gecursiveerde tekst worden mede gecursiveerd. Komma na een initiaal, Spaties tussen Naam, Initiaal., Initiaal., (jaar). Na het jaartal volgt een punt en spatie.
 • Boeken: schrijf Achternaam, een komma, Initialen met punten en komma’s, een spatie, dan het jaartal tussen haakjes gevolgd door een punt en een spatie. Dan volgt de volledige boektitel. Eventuele ondertitel wordt toegevoegd na een punt en beëindigd met een punt. Cursiveer de titel. Daarop volgt de plaats van uitgave en de uitgever.

Achternaam, Initiaal. (jaartal). Titel van het boek. Plaats: Uitgever. 

Achternaam, V., Achternaam, V. & Achternaam, V. (jaar). Titel. Plaats: Uitgever.

 • Bij geredigeerd werk, bundels etc. voeg je (red.). toe tussen naam en jaartal.

Achternaam, V., Achternaam, V. & Achternaam, V. (red.). (jaar). Titel. Plaats: Uitgever.

 • Verwijs je in de tekst naar een artikel in een boek, dan noem je de auteur, het jaar en de titel, gevolgd door de volledige gegevens van het boek waar het in gepubliceerd is.

Achternaam, V. & Achternaam, V. (jaar). Titel. In: Achternaam, V. (red.). (jaar). Titel. Plaats: Uitgever.

 • Artikelen in tijdschriften verschijnen met auteur, jaartal, titel, gevolgd door de volledige titel van het tijdschrift, het volume, het nummer tussen haakjes en dan de paginanummers.

Achternaam, V. (jaar). Titel. Tijdschrift voor iets. vol. (nr). p. 1-10.

 • Voor electronische bronnen wordt zoveel mogelijk dezelfde richtlijn gehanteerd. Je voegt de datum toe waarop een bron geraadpleegd is, noemt de website (en levert indien mogelijk de url tussen < > )

Achternaam, V. (jaar). Titel. Geraadpleegd 1 januari 2001. http://www.website.nl

< http://www.website.nl/content/somenumer/something >

Achternaam, V. (jaar). Titel. Tijdschrift, vol. (nr.), p. x. Geraadpleegd 1 januari 2001. http://www.website.nl

< http://www.website.nl/content/somenumer/something >

 • Als de electronische versie exact hetzelfde is als de geprinte versie volstaat het volgende:

Achternaam, V. (jaar). Titel [elektronische versie]. Tijdschrift, vol. (nr.), p. x.

Referenties volgens APA richtlijnen

Official APA website: http://www.apastyle.org/

For detailed guidelines, see: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

Paraphrasing:

References are placed at the end of the sentences and in front of the full-stop. Mention the name of the author(s) and the year of publication in parentheses: (Jansen, 1990). When referring to specific pages, write: (Jansen, 1990, pp. 12-14).

If several sources are cited at once, they are separated with a semi-colon: (Jansen, 1990; Johnson, 1989).

If the author’s name is mentioned in the sentence, the author’s name is not repeated in the citation.

Example: As Jansen (1990, p. 12) mentioned …

If the source you are referring to has 3-5 authors, write all the names the first time you refer to the article: (Jansen, Johnson & Svenson, 1995). Thereafter cite only the first author followed by “et al.” and the year of publication. If there are more than 5 authors, write only the name of the first author and “et al.” followed by the year of publication: (Jansen et al., 1991).

Quotations:

Always include the page number when quoting a source.

Quotations of less than 40 words (approximately) should form part of the text and be designated with double quotation marks.

Example: Jansen (1990) writes that “quoting can sometimes be tricky” (p. 12).

Example: On the other hand, it has also been said that “quoting is easy once you get the hang of it” (Jansen, 1990, p. 12).

With quotations of 40 or more words, DO NOT use quotation marks; set the quotation in an indented (about a half inch) free standing block of text. Place the citation at the end of the block, after a full-stop.

Reference list

Examples of the most common reference forms are given below.

Reference to a book:

Author, A. A. (year). Title of work. Location: Publisher.

Example: Sen, A. (2004). Rationality and freedom. Cambridge Mass.: Harvard University Press.

Article in an edited book or encyclopedia:

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book  (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.

Example: Sen A. (1993). Capability and Well-being. In M. Nussbaum & A. Sen (Eds.), The Quality of Life (pp. 30-53). Oxford: Oxford University Press.

Reference to a journal article:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Article title. Journal Title, volume number(issue number), page numbers.

Example: Sen, A. (1985). Well-being, agency and freedom: the Dewey lectures 1984. The Journal of Philosophy, 82(4), 169-221.

Web documents and sites:

Author, A. A. (Date of publication). Title of work. Retrieved day.month.year from source.

Example: Novaes, C. D. (2014, September 16). What makes a mathematical proof beautiful? Retrieved 17.9.2014 from http://www.newappsblog.com/2014/09/what-makes-a-mathematical-proof-beautiful.html#more

Online encyclopedias and dictionaries:

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Article title. In A. A. Editor (Ed.), Encyclopedia Name. Retrieved from source.

            Example: Broadie, A. (2013). Scottish philosophy in the 18th century. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2013 edition). Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/scottish-18th/

Essays

Peer-reviewed

Artikelen

Peer-reviewed

Columns

Reviewed door de redactie.

Privacy verklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen